Leveringsvoorwaarden

ALGEMEEN

MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot taxeren, keuren, koop, reparatie en

onderhoud van lichte bedrijfsauto’s (met een totaalgewicht inclusief laadvermogen kleiner of gelijk

aan 3.500 kg.) en hun onderdelen en toebehoren, alsmede met betrekking tot taxeren, keuren,

koop, reparatie en onderhoud van zware bedrijfsauto’s (met meer dan 3.500 kg totaalgewicht

inclusief laadvermogen) en hun onderdelen en toebehoren. Deze voorwaarden zijn van toepassing

met uitsluiting van eventuele door de koper/opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

Afwijkende voorwaarden of bedingen maken alleen deel uit van de overeenkomst, voor zover die

voorwaarden of bedingen door de dealer/reparateur uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Gebruik uitsluitend voorbehouden aan leden van BOVAG Truckdealers.

Artikel 1: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van de verkoper/reparateur en/of

waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip

van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.

2. Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende

voorwaarde van goedkeuring van de directie van de dealer/reparateur. Indien de directie

niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk aan

de koper/opdrachtgever heeft medegedeeld dat hij geen goedkeuring aan de overeenkomst

hecht, wordt het voorbehoud geacht te zijn vervallen.

3. De overeenkomst inzake een nieuwe bedrijfsauto dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd;

die inzake een gebruikte bedrijfsauto dient op verzoek schriftelijk te worden vastgelegd. Van

een schriftelijke overeenkomst dient aan de koper een afschrift te worden verstrekt. Het

ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maakt deze echter niet nietig.

4. In een schriftelijke koopovereenkomst wordt in ieder geval opgenomen:

- de omschrijving van de bedrijfsauto en de eventueel in te ruilen bedrijfsauto, beide met de

eventuele accessoires;

- de prijs van de eventueel in te ruilen bedrijfsauto op het moment van levering van die bedrijfsauto;

- de prijs van de te leveren bedrijfsauto;

- de vermoedelijke afleveringsdatum en het afleveradres;

- de omschrijving van de garantiebepalingen, die op de overeenkomst van toepassing zijn;

- de wijze van betaling.

Artikel 2: Aanpassingen, deelleveringen

1. De dealer/reparateur behoudt zich het recht voor andere dan bestelde zaken te leveren mits

deze dezelfde normale gebruikseigenschappen bezitten als de oorspronkelijk bestelde zaken,

alsmede de bijzondere gebruikseigenschappen indien en voor zover overeengekomen. Koper/

opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding. Koper/opdrachtgever

heeft evenmin het recht om verplichtingen jegens dealer/reparateur op te schorten.

2. De dealer/reparateur is gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper/opdrachtgever

technisch noodzakelijke wijzigingen aan te (laten) brengen in de verkochte bedrijfsauto’s, hun

uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper enigerlei recht hierop kan doen gelden.

3. De dealer/reparateur heeft het recht een bestelling in gedeelten te leveren en te factureren.

Artikel 3: Termijnen

1. Opgegeven (leverings)termijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn niet te

beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn

met drie maanden kan de koper/opdrachtgever de dealer/reparateur schriftelijk in gebreke

stellen. Indien de dealer/reparateur drie weken na deze ingebrekestelling het voertuig nog niet

heeft afgeleverd, heeft de koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst

zonder rechterlijke

tussenkomst ontbonden te verklaren. De koper/opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op

schadevergoeding, tenzij de niet-levering te wijten is aan grove schuld of opzet van de dealer/

reparateur.

2. De reparatieduur wordt slechts bij benadering opgegeven.

Artikel 4: Prijzen

1. Opgegeven prijzen zijn netto prijzen, exclusief BTW, leveringskosten, servicekosten en overige

op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten

en/of lasten van derden.

2. Prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn/bedrijf, behoudens voor zover schriftelijk anders

is overeengekomen.

3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht

tot reparatie of onderhoud geldende prijzen en werkplaatstarieven. Indien na het aanbod en/

of de totstandkoming van enige overeenkomst een prijsverhoging intreedt (b.v. door verhoging

van belastingen, invoerrechten, accijnzen, heffingen, wisselkoersen, lonen, fabrieks- en/of

importeursprijzen e.d.) is de dealer/reparateur gerechtigd de in het aanbod vermelde en/of

overeengekomen prijs te verhogen. De koper/opdrachtgever is te allen tijde aan de prijsverhoging

gebonden, behoudens het bepaalde in lid 4.

4. Bij een dreigende overschrijding van meer dan 20% van de prijsopgave van een reparatie of

andere opdracht dient contact opgenomen te worden met de koper/opdrachtgever, teneinde

de meerkosten te bespreken. De koper/opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om, binnen

de termijn van 1 week, de overeenkomst te ontbinden onder schadeloosstelling van de dealer/

reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

5. Ruilmotoren/ruildelen worden slechts geleverd tegen inlevering van een oude ruilmotor/ruildeel,

welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn

en waaraan de diverse delen op normale wijze te revideren zijn. Wordt een ruilmotor/ruildeel

met zodanige gebreken wel ingeleverd, dan komen de hogere kosten ten laste van de koper/

opdrachtgever.

Artikel 5: Levering en risico-overgang

1. Levering geschiedt:

a. door ter beschikkingstelling van het gekochte aan het adres van dealer/reparateur ten behoeve

van de koper/opdrachtgever;

b. door aflevering van het gekochte aan het adres van de koper/opdrachtgever;

c. door ter beschikkingstelling van het gekochte aan een door koper/opdrachtgever opgegeven

adres.

2. Bij ter beschikkingstelling van het gekochte aan het adres van dealer/reparateur ten behoeve

van koper/opdrachtgever, dient koper/opdrachtgever binnen twee weken na dagtekening van

het bericht zijdens dealer/reparateur aan koper/opdrachtgever dat het verkochte ter beschikking

staat, het gekochte af te halen.

3. Bij aflevering van het verkochte door dealer/reparateur aan het adres van koper/opdrachtgever

c.q. het door koper/opdrachtgever opgegeven adres, dient koper/opdrachtgever het verkochte

onmiddellijk af te nemen.

4. Indien koper/opdrachtgever het verkochte niet (tijdig) conform het voorstaande afneemt of afhaalt

is dealer/reparateur gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het in het

bedrijf van de dealer/reparateur c.q. het ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging

en/of tenietgaan binnen de termijn van twee weken als genoemd in lid 2, alsmede tijdens

de periode van stalling, is voor koper/opdrachtgever.

5. Indien uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders

blijkt gaat het risico van het verkochte op de koper/opdrachtgever over op het moment dat het

verkochte het bedrijf van dealer/reparateur verlaat.

Artikel 6: Annulering

Onverminderd het recht van dealer/reparateur om nakoming te vorderen, kan dealer/reparateur,

doch is hiertoe niet verplicht, indien de koper/opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren,

de koopovereenkomst ontbinden, waarbij dealer/reparateur het recht heeft aan koper/opdrachtgever

ten minste 15% van de aankoopprijs als schadevergoeding in rekening te brengen. Een verzoek tot

annulering van een koopovereenkomst dient door de koper schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 7: Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden voorafgaande

aan het afleveren van zaken, respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.

2. Indien partijen overeenkomen dat betaling geschiedt middels storting of overmaking op een

door de dealer/reparateur aangewezen rekening, dient zulks te geschieden binnen tien dagen

na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door de bank aangegeven

valutadatum wordt aangemerkt als de betalingsdag.

3. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum.

Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een

kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen

na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als

na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer

gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk

aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke

kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening

worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan

kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

4. De door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle

verschuldigde rente, vervolgens ter voldoening van de kosten en ten slotte van de opeisbare

facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening

betrekking heeft op een latere factuur.

5. Bezwaren tegen de aan koper/opdrachtgever verzonden facturen moeten binnen vijf werkdagen

na de vervaldatum schriftelijk ter kennis van dealer/reparateur worden gebracht. Indien

niet binnen deze termijn enig bezwaar is gemaakt tegen een factuur, wordt koper/opdrachtgever

geacht met de verzonden factuur in te stemmen.

6. In geval van liquidatie, insolventie, van faillissement of surseance van betaling van koper/

opdrachtgever, zijn de vorderingen van dealer/reparateur direct opeisbaar.

Artikel 8: Klachten

1. Indien dealer/reparateur het vervoer van zaken op zich heeft genomen dient koper/opdrachtgever

de zaken direct bij aflevering op transportschade

te controleren en dient hij in

voorkomend geval nauwkeurig opgave te doen van de geconstateerde schade op het door

hem na ontvangst te ondertekenen vervoersdocument. De koper/opdrachtgever dient dit

vervoersdocument uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering van de zaken aan dealer/

reparateur te doen toekomen. Indien koper/opdrachtgever niet aan deze voorwaarde voor

reclame voldoet, vervalt zijn recht zich op transportschade te beroepen.

2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare klachten, niet veroorzaakt door het transport, dient

koper/opdrachtgever onmiddellijk bij aflevering de gebreken te melden aan dealer/reparateur,

bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte/verrichte onvoorwaardelijk

te hebben geaccepteerd.

3. Tot uiterlijk 3 maanden na aflevering van de bedrijfsauto/prestatie kan de koper/opdrachtgever

klachten die betrekking hebben op niet uiterlijk waarneembare gebreken indienen bij de

dealer/reparateur. Deze klachten behoren binnen acht dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs

ontdekt had kunnen zijn door koper/opdrachtgever schriftelijk bij dealer/reparateur

te zijn ingediend. Wanneer de klacht niet binnen 3 maanden na aflevering van de bedrijfsauto/

prestatie en niet binnen 8 dagen na ontdekking bij de dealer/reparateur worden gemeld wordt

koper/opdrachtgever geacht het gekochte/verrichte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

4. Bij tijdig ingediende klachten zal koper/opdrachtgever dealer/reparateur in gelegenheid

moeten stellen de klacht te controleren. Indien de klacht door dealer/reparateur gegrond wordt

bevonden, zal dealer/reparateur de nodige tijd moeten worden gegund, om het verkochte te

vervangen en/of om de vereiste maatregelen te treffen. Bij vervanging zal rekening worden

gehouden met het profijt dat koper/opdrachtgever intussen bij het verkochte/gepresteerde

heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan koper/opdrachtgever in rekening

worden gebracht.

5. Klachten met betrekking tot een bepaalde zaak of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden

laten de verplichtingen van de koper/opdrachtgever

met betrekking tot andere producten of

onderdelen van deze of een andere overeenkomst onverlet.

6. Tijdig ingediende klachten worden niet in behandeling genomen als blijkt dat koper/

opdrachtgever iets aan het gekochte/verrichte heeft veranderd/laten veranderen, en/of heeft

gerepareerd/laten repareren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe door

de dealer/reparateur.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Onverminderd de garantiebepalingen sluit dealer/reparateur uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid

uit jegens koper/opdrachtgever voor alle schade uit welke hoofde dan ook ontstaan,

daaronder begrepen alle directe en indirecte schade (zoals gevolgschade, bedrijfsschade of

derving van inkomsten), behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door

opzet of grove schuld zijdens dealer/reparateur.

2. Indien en voor zover er op dealer/reparateur enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze

aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen is gepresteerd, welke zal

worden vastgesteld aan de hand van de factuur aangaande de onderliggende overeenkomst.

Iedere aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ter zake van de aansprakelijkheid

door de verzekeraar van dealer/reparateur wordt uitgekeerd.

3. Dealer/reparateur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door haar, op verzoek van koper/

opdrachtgever, aan derden uitbestede leveringen en werkzaamheden.

4. De koper/opdrachtgever vrijwaart de dealer/reparateur tegen alle aanspraken van derden die

stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst die dealer/reparateur aan c.q.

vanwege koper/opdrachtgever heeft geleverd of heeft verleend. Koper/opdrachtgever zal aan

dealer/reparateur alle schade (inclusief kosten) vergoeden door haar geleden ten gevolge van

of in verband met zodanige vorderingen van derden.

Artikel 10: Non-conformiteit, garantie

1. Koper kan met betrekking tot koop, reparatie en/of onderhoud geen beroep doen op rechten uit

hoofde van non conformiteit in de zin van boek 7 BW.

2. Op leveranties van nieuwe voertuigen en/of onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing

die door de fabrikant c.q. de importeur op deze zaken wordt verstrekt.

3. Op leveranties van gebruikte voertuigen en/of gebruikte onderdelen is uitsluitend garantie van

toepassing voor zover schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11: Reparatie en BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie

1. Bij uitvoering van de overeenkomst wordt gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer

dit met betrekking tot een bepaald onderdeel gebruikelijk is, van ruilonderdelen. Dealer/reparateur

gebruikt onderdelen van een goede kwaliteit. Vervangen onderdelen worden uitsluitend

aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de dealer/reparateur,

zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

2. Indien na uitvoering van de dealer/opdrachtgever opgedragen werkzaamheden en kennisgeving

daarvan aan de koper/opdrachtgever, het betreffende voertuig niet binnen twee weken na

de kennisgeving is afgehaald, is dealer/opdrachtgever gerechtigd om stallingkosten in rekening

te brengen conform het in dealer/reparateur bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief. Het risico

voor beschadiging en/of tenietgaan van het betreffende voertuig en/of onderdeel na de kennisgeving

is voor rekening van koper/opdrachtgever.

3. De dealer/reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede

opdrachten gedurende een periode van drie maanden tot een maximum van 25.000 km,

te rekenen vanaf het tijdstip dat de bedrijfsauto weer ter beschikking van de koper/opdrachtgever

is gesteld.

4. Ter zake van de in lid 3 genoemde werkzaamheden ontvangt koper/opdrachtgever een

gespecificeerde rekening.

5. De garantie omvat het door de reparateur op zijn kosten alsnog goed uitvoeren van de opgedragen,

niet goed uitgevoerde werkzaamheden. Is het alsnog uitvoeren naar het oordeel van

de dealer/reparateur niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de koper/opdrachtgever recht op

een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal het bedrag van de

oorspronkelijke niet goed uitgevoerde reparatie, tenzij de koper/opdrachtgever aantoont dat de

schade voortspruit uit opzet of grove schuld van de zijde van de dealer/reparateur.

6. De garantie geldt binnen de Europese Unie, tenzij koper aantoont dat elders opgetreden

defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar

(inferieure wegen, inferieure brandstoffen etc.).

7. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties. Eveneens zijn van garantie

uitgesloten:

- gebreken in materialen of onderdelen die door de koper/opdrachtgever zijn voorgeschreven of

terbeschikking gesteld;

- gebreken die het gevolg zijn van door de koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen,

tekeningen, constructies of werkwijzen dan wel door de koper/opdrachtgever gegeven

adviezen;

- in de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kleur of kwaliteit van de

laklaag.

8. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. de koper/opdrachtgever niet onverwijld na het constateren van de gebreken de dealer/reparateur

daarvan in kennis stelt;

b. de dealer/reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen,

tenzij deze toestemming verleent tot reparatie elders;

c. derden zonder voorkennis of toestemming van de dealer/reparateur werkzaamheden hebben

verricht die in verband staan met de door de dealer/reparateur verrichte werkzaamheden ter

zake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de noodzakelijkheid tot onmiddellijk

herstel zich elders heeft voorgedaan en kan worden aangetoond aan de hand van de door

de andere reparateur verstrekte gegevens. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die

reparateur eveneens lid van de BOVAG te zijn;

d. de bedrijfsauto oneigenlijk gebruikt wordt, waaronder onder andere wordt verstaan:

- overbelading;

- gebruik van andere brandstoffen en oliën dan geëigend zijn voor het voertuig;

- ondeskundige besturing en/of gebruik van voertuig;

- gebruiksaanwijzing of onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd.

9. Het hiervoor onder lid 8 onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het

buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het noodzakelijke

herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dat in het bedrijf van de reparateur gold.

10. De op basis van lid 3 van dit artikel uitgevoerde garantiereparaties worden onder dezelfde

voorwaarden als daarin genoemd, wederom gegarandeerd.

11. In het kader van de BOVAG Onderhoudsgarantie kan de koper/opdrachtgever ter zake van

geschillen een schriftelijk beroep doen op bemiddeling door BOVAG Bemiddeling (Postbus 1100,

3980 DC BUNNIK) indien hij zijn klacht heeft ingediend bij de reparateur binnen de in lid 3.

genoemde termijn.

12. Ten aanzien van door dealer/reparateur geproduceerde ruilmotoren en door dealer/reparateur

compleet uitgevoerde revisies zijn de garantiebepalingen

van toepassing die zijn vastgesteld in

het kader van de BOVAG Revisiegarantie en die zijn neergelegd in het BOVAG Revisiegarantiebewijs

dat wordt afgegeven. Ten aanzien van door derden geproduceerde ruilmotoren c.q. door

derden uitgevoerde revisies zijn uitsluitend de door deze derden gehanteerde garantiebepalingen

van toepassing.

Artikel 12: Overmacht

1. Dealer/reparateur is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dealer/reparateur

daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar

schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar

rekening komt.

2. Indien dealer/reparateur door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals

onder andere (maar niet beperkt tot): niet, niet volledige en/of vertraagde levering door fabriek/

importeur, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden,

maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de

overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst

te voorzien was, vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging

bij transport, brand, diefstal, etc. ofwel bij dealer/ reparateur ofwel bij haar leverancier; niet

of niet tijdig in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen heeft

dealer/reparateur het recht om het overeengekomene binnen redelijke termijn uit te voeren,

of -als nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

ontbonden te verklaren.

3. Koper/opdrachtgever is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden

gedurende de eerste zes maanden dat deze toestand voortduurt niet gerechtigd tot ontbinding

van de overeenkomst over te gaan. Koper/opdrachtgever is nimmer bevoegd schadevergoeding

te vorderen.

Artikel 13: Opschorting, retentierecht, pandrecht, verrekening, ontbinding

1. Indien koper/opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en andere

tussen partijen gesloten overeenkomsten niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is dealer/

reparateur gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder

gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de nakoming van betreffende overeenkomst

geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk

te ontbinden, dit onverminderd alle overige de dealer/reparateur toekomende rechten.

2. De dealer/reparateur is te allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst,

de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de koper/opdrachtgever op

verzoek en ten genoegen van de dealer/reparateur zekerheid heeft gesteld voor de nakoming

van al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en andere tussen partijen gesloten overeenkomsten.

Indien koper/opdrachtgever nalaat binnen tien werkdagen na verzoek van dealer/

reparateur naar genoegen zekerheid te stellen, kan dealer/reparateur de overeenkomst per

aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden en is koper/opdrachtgever

verplicht de door dealer/reparateur reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden.

3. De dealer/reparateur is (onverminderd alle overige rechten) gerechtigd alle zaken van de koper/

opdrachtgever die de dealer/reparateur in haar macht heeft voor rekening en risico van de

koper/opdrachtgever onder zich te houden, totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen,

alsmede

alle andere vorderingen welke dealer/reparateur op de koper/opdrachtgever heeft,

geheel zijn voldaan, tenzij er voldoende zekerheid ter zake de voldoening van de vorderingen

wordt gesteld en de voldoening daardoor niet wordt vertraagd.

4. Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken of om welke andere

reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting

te weigeren of op te schorten.

5. Door zaken in de macht van de verkoper/reparateur te (doen) brengen, vestigt koper/opdrachtgever

daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan de verkoper/reparateur, uit welke hoofde

ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit

hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij overeen dat dealer/

reparateur als pandhouder evengenoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht

door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze voorwaarden

als onderhandse akte te doen registreren.

6. Koper/opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.

7. Dealer/reparateur kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de overeenkomst

met koper/opdrachtgever te allen tijde en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper/opdrachtgever per direct ontbinden

indien koper/opdrachtgever niet in staat wordt geacht te voldoen aan zijn opeisbare

schulden, indien koper/opdrachtgever de opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt,

indien voor koper/opdrachtgever surséance van betaling wordt aangevraagd, indien koper/

opdrachtgever diens bedrijf staakt en/of indien beslag op het vermogen van koper/opdrachtgever

wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven of

indien koper/opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel

van) diens vermogen.

Artikel 14: Verkoop met inruil

1. Indien bij verkoop van een nieuwe bedrijfsauto tegen inruil van een gebruikt voertuig de koper/

opdrachtgever in afwachting van de levering van het nieuwe voertuig het oude voertuig blijft

gebruiken, wordt laatstgenoemd voertuig eerst eigendom van de dealer/reparateur nadat de

feitelijke levering daarvan aan de dealer/reparateur heeft plaatsgevonden.

2. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten, gene uitgezonderd en met name die van onderhoud en

eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder

begrepen het niet (kunnen) inleveren van het complete kentekenbewijs, voor rekening en risico

van koper/opdrachtgever.

3. Bij de feitelijke levering van het in te ruilen voertuig dient deze in dezelfde staat te verkeren

als op het ogenblik van de taxatie. Indien het in te ruilen voertuig niet meer in dezelfde staat

verkeert als ten tijde van de taxatie heeft de dealer/reparateur de bevoegdheid het inruilvoertuig

te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van het voertuig te verlangen,

dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren.

4. Het in te ruilen voertuig dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs

deel 1 en deel 2 en een overschrijvingsbewijs dan wel deel 1A, deel 1B en deel II. Indien

één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt/ontbreken, behoudt dealer/reparateur

het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verbandhoudende

waardevermindering, koper kosten in rekening te brengen.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang de koper/opdrachtgever geen volledige betaling van al het geleverde aan de dealer/

reparateur heeft verricht en/of ook anderszins niet aan al haar verplichtingen uit de met de

dealer/reparateur gesloten overeenkomst heeft voldaan, behoudt de dealer/reparateur zich ter

zake van al het geleverde de eigendom voor, terwijl de geleverde zaken voor rekening en risico

komen van de koper/opdrachtgever.

2. Koper/opdrachtgever is slechts gerechtigd de zaken ten behoeve van haar normale bedrijfsuitoefening

te gebruiken.

3. De koper/opdrachtgever is niet gerechtigd de niet of onvolledig betaalde zaken te verpanden

en/of aan anderen over te dragen in eigendom, bezit, houderschap of op andere wijze te

vervreemden of te bezwaren waardoor deze rechten op die zaken zouden verkrijgen; voorts

is hij in geval van niet tijdige betaling gehouden de gekochte zaken op eerste aanmaning van

de dealer/reparateur aan deze terug te geven, die deze zaken onder zich mag houden totdat

de koper/opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het recht

van de dealer/reparateur de zaken in dat geval tot zich te nemen en daarover anderszins te

beschikken. In geval van definitieve terugname door dealer/reparateur zal koper/opdrachtgever

worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de

oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

4. Indien de dealer/reparateur het nodig acht zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stil

pandrecht onder voorbehoud worden gevestigd,

ter zake alle vorderingen welke de dealer/reparateur op de koper/opdrachtgever heeft, één

en ander onder de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom op de koper/

opdrachtgever overgaat.

5. Zolang niet volledig aan de betalingsverplichting op grond van aanschaf is voldaan, draagt de

koper/opdrachtgever zorg voor een volledige aansprakelijkheids- en cascoverzekering van

het voertuig. Koper/opdrachtgever dient dealer/reparateur desgevraagd inzage te geven in

de verzekeringspolissen. Koper/opdrachtgever verpand bij deze, ter meerdere zekerheid als

voormeld, aan dealer/reparateur alle rechten welke hij tegen verzekeraars zou kunnen doen

gelden. Dealer/reparateur verklaart hierbij deze verpanding aan te nemen.

Artikel 16: Recall

Wanneer dealer/reparateur wordt geattendeerd op een gebrek aan een door dealer/reparateur

geleverde bedrijfsauto, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie door

de fabrikant/importeur, dan stelt dealer/reparateur koper/opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk

in kennis. Indien koper/opdrachtgever zich na de schriftelijke kennisgeving niet onverwijld

tot dealer/reparateur wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van koper/opdrachtgever uit dien

hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat dealer/reparateur, noch fabrikant/importeur

aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door koper/opdrachtgever geleden en te lijden schade

waaronder uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend eventuele gevolgschade.

Artikel 17: Conversie

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden op enig moment ongeldig of op enigerlei

wijze onafdwingbaar blijkt te zijn vanwege een bestaande of toekomstige rechtsregel, wet,

aanwijzing, richtlijn, of verordening van toepassing op partijen, zal het restant van deze algemene

voorwaarden van kracht blijven. Partijen komen overeen in een dergelijk geval de huidige algemene

voorwaarden te zullen aanpassen zodanig dat de betreffende bepalingen weer in overeenstemming

worden gebracht met de toepasselijke regelgeving waarmee deze in strijd waren, rekening houdend

met de algemene balans tussen de wederzijdse rechten en plichten zoals bestaand voordat een

dergelijke situatie zich voordeed.

Artikel 18: Verwerking persoonsgegevens

De gegevens van koper worden door de dealer/reparateur verwerkt. Tevens is dealer/reparateur

gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voor zover het de verwerking

van persoonsgegevens betreft zijn dat verwerkingen in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aan de hand van deze verwerking kan de dealer/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de

garantieverplichtingen jegens koper nakomen, optimale service verlenen, koper tijdig voorzien

van productinformatie en van gepersonaliseerde aanbiedingen. Indien het de verwerking van

persoonsgegevens betreft ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper bij de

dealer/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 19: Recht/forumkeuze

Op al de overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen dealer/reparateur en

koper/opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der

Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980

(Weens Koopverdrag) dan wel enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende

zaken. Van geschillen neemt – onverminderd het in artikel 6 aangaande de onderhoudsgarantie

bepaalde – de op grond van dit Nederlandse recht bevoegde Nederlandse rechter kennis.

ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG TRUCKDEALERS